Baza Wiedzy: Server GIS
ArcGIS Server 9.2 - Pytania techniczne i odpowiedzi
Wysłane przez Grzegorz Bobola dnia 05-03-2008 10:18

 
1. Czy jeśli używam produktu ArcGIS Server Workgroup, muszę używać SQL Server Express? Zakładam, że dalej mogę pracować na plikach shapefile.
Tak, pliki shapefile są ciągle obsługiwane w ArcGIS Server 9.2 Workgroup i Enterprise. SQL Server 2005 Express jest bazą danych, która wraz z komponentem ArcSDE jest wbudowana w ArcGIS Server 9.2 Workgroup. Pliki shapefile są wspierane, jednak nie zaleca się ich stosowania w przypadku rozwiązań skalowalnych.

2. Czy w ArcGIS Server Enterprise zawarty jest także SQL Server Express?
Produkt ArcGIS Server Enterprise nie zawiera żadnego DBMS. W przypadku tego produktu zakłada się, iż użytkownik posiada własny DBMS. ArcGIS Server Enterprise współpracuje z każdym obsługiwanym DBMS włączając SQL Server Express. Użytkownicy mogą pobrać SQL Server Express z stron Microsoft (bezpłatnie), jeśli chcą go używać z ArcGIS Server.

3. Czy można posiadać wiele geobaz typu Personal i Workgroup o rozmiarze 4 gb?
Użytkownicy mogą tworzyć nieograniczoną liczbę baz danych i usług SQL Server Express, tak długo jak ich łączna wielkość nie przekroczy 4 gb danych. Jest to ważne dla geobazy Personal, a także geobazy ArcGIS Server Workgroup, ponieważ obie są oparte o SQL Server 2005 Express. Od użytkowników, którzy posiadają bazy danych większe niż 4 gb wymaga się używania ArcGIS Server Enterprise.

4. Czy ArcGIS Server Basic Enterprise może łączyć się z wieloma RDBMS (SQL Server, DB2, Oracle) z jednego serwera? Czy oznacza to także instalację na tym serwerze technologii bezpośredniego połączenia dla każdej z tych RDBMS?
Tak, użytkownicy posiadający licencję ArcGIS Server Enterprise mogą zainstalować technologię połączeń bezpośrednich jeśli chcą mieć dostęp do baz danych przechowywanych na kilku DBMS.

5. Jaki poziom funkcjonalności Servera (Advanced, Standard, or Basic) pozwala na dostęp do ArcObjects przez ADF?
Dostęp do ArcObjects jest możliwy przez Web ADF/RT zarówno na poziomie Standard oraz Advanced w wersji Workgroup oraz Enterprise.

6. Jaka funkcjonalność jest zawarta na poziomie Web Application Development Framework/Runtime (Web ADF/RT)?
Wraz z ArcGIS Server 9.2 dostarczane są gotowe aplikacje (Web Mapping, Web Mapping Editor, Manager, Services for AGX). Między innymi w tych aplikacjach obsługiwane jest kafelkowanie danych oraz technologia AJAX ułatwiająca nawigację. Ta funkcjonalność obsługiwana jest na poziomie aplikacji sieciowej.
ArcGIS Server większość obliczeń prowadzi za pomocą komponentów ArcObjects, jednak coraz większa część logiki jest przenoszona na poziom aplikacji sieciowej. Jest to kierunek, który uważany jest za korzystny dla klientów dlatego będzie kontynuowany w przyszłości. Rozwiązania na poziomie aplikacji sieciowej dodają wartości naszym rozwiązaniom, dlatego są one uwzględniane w licencjonowaniu produktów.

7. Czy Web ADF/RT musi znajdować się na serwerze www? Jeśli nie, to czy jest zalecane, aby się tam znajdował?
Aplikacje internetowe oraz usługi wymagają dostępu do bibliotek Web ADF Runtime. Zalecamy instalację ADF Runtime na serwerze WWW, na którym znajdują się web-owe aplikacje ArcGIS Server. Chyba, że zasada ochrony organizacji IT wymaga, aby Web ADF/RT został umieszczony na zewnątrz, poza firewall-em. Jedną z polecanych praktyk jest instalacja Web ADF Runtime, SOM, oraz SOC na jednym serwerze, aby obniżyć koszt instalacji.
.
8. Czy poprawne jest instalowanie Web ADF/RT na tej samej maszynie, na której znajduje się SOC?
Podstawowa konfiguracja jaką zalecamy to serwer www, Web ADF/RT, SOM, SOC, oraz technologie ArcSDE (z wykorzystaniem połączeń bezpośrednich), zainstalowane na tym samym serwerze. Jest to konfiguracja wystarczająca dla rozwiązań intranetowych w wielu organizacjach. Jednak to użytkownicy sami decydują o konfiguracji, lepiej dostosowanej do ich wymagań.

9. Ile Web ADF/SDK może być zainstalowanych na komputerze programisty?
ArcGIS Server Enterprise pozwala na instalację jednego pakietu Web ADF/SDK na każdy z czterech licencjonowanych rdzeni. Użytkownicy powinni zarejestrować się na stronie EDN w celu uzyskania dodatkowych pakietów ADF/SDK. ArcGIS Server Workgroup wymaga wszystkich elementów programu zainstalowanych na jednym komputerze.

10. Jaka jest różnica pomiędzy ArcSDE 9.1 a ArcGIS Server 9.2, jeśli mogą pracować na tym samym komputerze. W szczególności: jakie elementy albo funkcjonalność dodaje Server 9.2 ?
Technologia ArcSDE jest częścią ArcGIS Server 9.2. W nowej technologii ArcSDE 9.2 zostało dodanych wiele usprawnień: ESRI Spatial Type for Oracle, wysoką precyzję danych, nowe typy geobaz i wiele innych. Można używać ArcSDE 9.1 z ArcGIS Server 9.2, ale użytkownicy korzystający ArcSDE 9.1 nie będą w stanie wykorzystać nowych funkcjonalności. Aby zapoznać się z nowymi funkcjami, prosimy skorzystać z prezentacji na stronach ESRI (www.esri.com, edn.esri.com).

11. Jak funkcjonalność dynamicznej segmentacji danych jest zawarta na poziomie AGS Standard? Czy można stworzyć zdarzenia na trasach, i czy na tym poziomie będzie można wykonywać operacje Overlay Route Events (nakładanie zdarzeń na trasach) lub Dissolve Route Events (agreguj/składaj zdarzenia na trasach)?
Dynamiczna segmentacja danych jest dostępna na wszystkich poziomach ArcGIS Server w zróżnicowanym stopniu.
W ArcGIS Server Basic, można gromadzić i zarządzać danymi dynamicznej segmentacji danych w geobazie.
Poprzez ArcGIS Server Standard oraz ArcGIS Server Advanced możliwy jest dostęp do ArcObjects, aby manipulować dynamiczną segmentacją danych oraz przechowywać mapy zawierające te informacje. Możliwe jest również wykorzystywanie narzędzi geoprzetwarzania.

12. Czy ArcGIS Server Basic może być używany do tworzenia usług sieciowych (Web services), tak aby inne aplikacje mogły łączyć się, odpytywać i/albo edytować bazę danych. Czy ta funkcjonalność dostępna jest dopiero na poziomie ArcGIS Server Standard?
ArcGIS Server Basic Enterprise dostarcza funkcje zarządzania danymi przestrzennymi. Dostępne one są przez protokół SOAP oraz z poziomu ArcGIS Desktop. Funkcje te wspierają replikacje danych. Użytkownicy mogą budować aplikacje SOAP, które współpracowałyby z danymi; jednakże lepiej jest używać procesów i narzędzi geoprzetwarzania dostępnych na poziomie ArcGIS Server Advanced. Proszę pamiętać, że w warunkach umowy licencyjnej ustalono, że edycja przez przeglądarkę jest dopuszczalna wyłącznie przez ArcGIS Server Advanced.

13. Czy ArcGIS Server odpowiada na zapytania danych GML simple features profile? Jeśli tak, to która wersja zapewnia tą funkcjonalność?
Tak, ?GML Simple Features profile? jest obsługiwany na poziomie ArcGIS Server Workgroup oraz ArcGIS Server Enterprise. Od początku wersi 9.2 rozszerzenie Interoperability (dostępne z ArcGIS Server Workgroup, Enterprise Standard i Advanced) daje możliwość odpowiedzi na zapytania GML simple features profile przez proces geoprzetwarzania. W najbliższych miesiącach po wydaniu nowszej wersji ArcGIS 9.2 (najprawdopodobniej w 9.3) jako jedna z funkcji zostanie dodana możliwość bezpośredniego eksportu GML.

14. Czy ArcObjects w ArcGIS Server Standard mają zbliżone możliwości do tych w ArcView Desktop?
Tak. Należy jednak zauważyć, że systemy desktop są inne od systemów serwerowych, co powoduje, iż nie pasują one do siebie na zasadzie jeden do jednego.

15. Czy na poziomie ArcGIS Server Standard usługi mają tę samą funkcjonalność jak ArcIMS? Zapytania przestrzenne (buforowanie, identyfikacja, Wybór według geometrii/linii/poligonu), Zapytania według atrybutów, geokodowanie itp. Czy AGS Standard ma tą samą funkcjonalność, którą posiada ArcIMS?
Tak, funkcjonalność ArcGIS Server Standard odpowiada funkcjonalności ArcIMS, wyjątek stanowi brak usługi metadanych.

16. Czy jest dostępne wyróżnienie, jeśli tak to na jakim poziomie. Czy podpowiedzi mogą być stosowane do wszystkich warstw wyświetlanych przez Server?
Zakładając, iż wyróżnienie oznacza dodawanie opisu graficznego na mapie, ArcGIS Server nie umożliwia wyróżnień . Programiści są w stanie wdrożyć, narzędzie o podobnej funkcjonalności. Oczywiście Web editing dostępny jest tylko na poziomie ArcGIS Server Advanced.
Wyświetlanie podpowiedzi dostępne jest tylko dla warstw punktowych. Współpracują one z ArcIMS, ArcGIS Server Standard, a także z ArcGIS Server Advanced.

17. Korzystając z ArcGIS Server Standard, czy można stworzyć własny web editor?
Nie, umowa licencyjna w wersji 9.2 wyraźnie zabrania jakiejkolwiek funkcjonalności edycyjnej wykonywanej na poziomach Standard albo Basic. Edycja jest wyłącznie dla poziomu Advanced.

18. Czy nadal istnieje możliwość edycji, używając C lub Java ArcSDE API na poziomie Basic/Standard?
Dla jasności, mamy kilka poziomów edycji. Basic, Standard i Advanced pozwalające na edycję geobazy z wykorzystaniem klientów geobazy. Jednakże, edycja na poziomie aplikacji sieciowej w ArcGIS Server jest możliwa tylko w wersji Advanced. ESRI nie zamierza nakłaniać partnerów biznesowych lub klientów do tworzenia nowych aplikacji przy użyciu C lub Java API. Partnerzy oraz klienci mogą kontynuować korzystanie z już istniejących aplikacji edycyjnych, które zostały utworzone za pomocą C lub Java API.

19. Czy ArcGIS Server Standard ArcSDE API może być wykorzystany w aplikacji internetowej do edycji warstwy geobazy ? Wielu obecnych klientów ArcIMS aktualizuje warstwy używając ArcSDE APIs?
Jak zostało określone wcześniej, odnośnie edycji z wykorzystaniem C lub Java API, nie ESRI nie zamierza nakłaniać partnerów biznesowych ani klientów do tworzenia nowych aplikacji za pomocą C czy Java APIs.
Jest to wspaniała okazja dla tych użytkowników którzy otrzymają ArcGIS Server na poziomie Basic lub Standard, a nawet w wersji Advanced. Wspieramy tych klientów, którzy używają już tego rozwiązania. Ale dla nowych partnerów lub klientów nie oferujemy aplikacji w wersji podstawowej, a raczej w wersji Advanced.

20. Jaka jest różnica pomiędzy SQL Server Express dostarczanym z ArcSDE Personal w ArcEditor lub ArcInfo 9.2 a SQL Server Express dostarczanym z ArcGIS Server Workgroup Basic?
Nie ma żadnej różnicy pomiędzy nimi, jednak pojawiają się pewne różnice w licencjonowaniu. Ograniczenie fizycznie to liczba użytkowników końcowych ArcGIS Desktop w ArcSDE Personal, w ArcEditor i ArcInfo tylko do trzech, z których jeden może być edytorem. ArcGIS Server Workgroup jest ograniczony do 10 równoczesnych użytkowników ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine lub użytkowników innych aplikacji.

21. W ArcGIS Server Standard może publikować globy, a zatem czy jest wymagane rozszerzenie 3D Analyst dla ArcGIS desktop, aby była możliwa ich publikacja?
ArcGIS Server Standard (lub Advanced) wspomaga publikowanie globów. Użytkownicy ArcGIS Desktop potrzebują licencji 3D, aby stworzyć glob, który mogą dalej udostępniać poprzez ArcGIS Server Standard.

22. Czy jeśli użytkownik posiada globy i aplikacje geoprzetwarzania utworzone w wersji 9.1, czy w wersji 9.2 otrzyma rozszerzenie 3D do AGS za darmo, czy też będzie musiał je kupić?
ArcGIS Server Standard i Advanced będą dawać możliwość publikowania globów bez dodatkowej opłaty.

23. Jakie serwery aplikacji internetowych są wspierane w wersji 9.2, szczególnie dla ArcGIS Server Java ADF?
Obsługiwane są serwery aplikacji, które są zgodne ze specyfikacją J2EE 1.4 oraz EJB 2.1. Obejmują one IBM Websphere, BEA Weblogic, JBoss, Oracle Application Server, SAP Netweaver, Sun ONE, a także Apache Tomcat. Odnośnie wymagań systemu ArcGIS, po szczegóły odsyłamy do strony:
http://resources.arcgis.com/content/arcgis-server-previous-versions

24. Jeżeli użytkownik posiada ArcGIS Server Standard Workgroup i chciałby wykorzystywać ArcGIS Explorer jako przeglądarkę w obrębie swojej organizacji, to czy ArcGIS Explorer wykorzysta jedno z 10 dostępnych dla klienta połączeń?
Nie. Limit 10 równoczesnych połączeń dla klienta dotyczy tylko użytkowników ArcObjects bazujących na aplikacjach desktopowych (ArcInfo, ArcEditor, ArcView, ArcGIS Engine), którzy łączą się bezpośrednio z geobazą na ArcGIS Serverze. ArcGIS Explorer łączy się przez serwisy internetowe ArcGIS Servera, ale nie bezpośrednio do geobazy; zatem połączenie takie nie wyczerpuje limitu równoczesnych połączeń.

25. Czy technologie 9.1 mogą istnieć na tym samym serwerze(-ach) co ArcGIS Server 9.2?
Generalnie, produkty ArcGIS 9.1 nie mogą znajdować się na tej samej platformie co wersja ArcGIS 9.2. Jednakże, jest jeden wyjątek w odniesieniu do komponentu technologii ArcSDE ? produkt ArcSDE 9.1 może znajdować się na tej samej platformie co komponent ArcSDE ArcGIS Servera 9.2.

26. Czy na tej samej maszynie może być zainstalowany ArcIMS 9.1 i ArcIMS 9.2? Czy na komputerze z licencją ArcGIS Server 9.2 Standard może być zainstalowany ArcIMS 9.1?
Nie. Generalnie nie można instalować wersji 9.2 na tym samym komputerze co 9.1. Natomiast ArcIMS można zaktualizować do wersji 9.2 i zainstalować go ponownie na komputerze z ArcGIS Server 9.2.

27. Czy można uruchomić jednocześnie 9.1 i 9.2 pod warunkiem, że są na tym samym komputerze. W naszym przypadku instalacja nie zezwoliła, aby 9.1 było razem z 9.2. ?Musisz odinstalować wszystkie komponenty 9.1 zanim zaczniesz instalację wersji 9.2?.
ArcGIS Server 9.2 może być uruchomiony na tym samym komputerze razem z ArcIMS 9.2. Natomiast nie można instalować i uruchomić ArcGIS Server 9.1 i 9.2 albo ArcIMS 9.1 i 9.2 na tym samym serwerze.

28. Jak licencje ArcInfo i ArcEditor będą sie łączyć się z ArcGIS server, w wersij workgroup i/albo enterprise? Inaczej mówiąc, czy nowe ArcSDE Personal będzie mogło replikować i udostępniać dane w taki sam sposób jak jest to rozwiązane w ArcGIS Server Basic?
Tak w wersji 9.2 synchronizacja danych będzie działać (ograniczona oczywiście limitem użytkowników). Replikacja w ArcSDE Personal usprawnia edycję, poprzez model check-out/check-in.

29. Czy można podać przykład, który wyjaśnia gdzie i dlaczego konfiguracja ArcGIS Server oddziela od siebie Web ADF/RT, SOM, SOC, lub ArcSDE, i jaki będzie wynikowy koszt takiej konfiguracji.
Główny powodem oddzielenia komponentów Web ADF/Runtime, SOM, SOC, lub ArcSDE jest zwiększenie skalowalności poprzez dołożenie dodatkowych zasobów. W zależności od wymagań systemu/aplikacji lub reguł bezpieczeństwa klient można znaleźć zasadnicze powody, dlaczego te komponenty powinny być rozdzielone.

30. Czy powinniśmy oczekiwać, że użytkownicy zainstalują wszystkie komponenty na jednym serwerze: SOC, ADF, SOM itd.?
Uruchomienie wszystkich komponentów ArcGIS Server na jednym serwerze może być odpowiednie dla małych i średnich klientów, którzy korzystają z aplikacji Intranetowych. Większe korporacje będą używać technologii wielu serwerów, serwerów kasetowych lub klastrów serwerów, aby zapewnić skalowalność jakiej wymagają. Dodatkowo, w większych organizacjach może być wymagany dodatkowy serwer w przypadku kiedy Web ADF/RT musi być osadzony poza firewall?em lub konieczne są dodatkowe zabezpieczenia, takie jak umieszczenie DBMS poza firewall-em lub odpowiednie zwiększenie wymagań dostępności.

31. W wersji 9.2 zamiast serwera aplikacji ArcSDE wpieramy opcję używania bezpośredniego połączenia. Co użytkownicy zamierzają zrobić, gdy wyjdzie następna wersja? Z tego co rozumiem, ograniczeniem bezpośredniego połączenia jest wymóg, że klienci/serwer muszą być w tej samej wersji. Dla wielu organizacji jest to niemożliwe do zrealizowania. Jak można ominąć tą przeszkodę?
Nie mogliśmy zmienić obecnego ograniczenia dla bezpośrednich połączeń, wymagającego, by klient i serwer byli tej samej wersji. Będzie to dalej ograniczone stosowaniem bezpośredniego połączenia. W przyszłości będziemy przypatrywać się wsparciu wielu wersji programu.

32. Jak ArcGIS Server obciąża bezpośrednie połączenia i jaki ma to wpływa na typowy serwer, który poprzednio był używany przez ArcIMS? W wielu naszych wdrożeniach funkcjonuje serwer ArcSDE i serwer ArcIMS. Jeśli będą połączone bezpośrednio i ArcSDE zostanie usunięte z serwera ArcSDE czy serwer ArcIMS poradzi sobie z tym obciążeniem?
Jeśli klienci aktualnie używają ArcIMS z ArcSDE na oddzielnych serwerach mogą tak robić dalej. Aplikacja ArcSDE odpowiada za około 30% obciążenie typowego serwera, kiedy zainstalowana jest wraz z DBMS. Niebawem dostępny będzie zaktualizowany dokument System Design Strategies zawierający, nowe pomiary wydajności, zaktualizowany także o wytyczne rozszerzania konfiguracji.


Komentarze (0)
Regulamin usług | Regulamin serwisu Oprogramowania Esri | Polityka prywatności
Witryna internetowa support.esri.pl, używa plików „cookies”.
Więcej informacji o używanych plikach „cookies”, ich zastosowaniu i sposobie ich modyfikacji, znajdziesz w dokumencie Polityka Cookies.


Help Desk Software by Kayako Fusion